Algemene Voorwaarden


Lees voor het boeken van een fotoshoot bij Jaleesa Koelen Fotografie onderstaande algemene voorwaarden nauwkeurig door. Dit voorkomt eventuele onduidelijkheden achteraf.

Algemeen
• Jaleesa Koelen Fotografie behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden (ziekte/ongeval/technische storing) te annuleren. Er zal dan zonder extra kosten een nieuwe afspraak worden gemaakt. Ter compensatie volgt er 10% korting.
• Jaleesa Koelen Fotografie behoudt zich het recht voor alle foto’s te gebruiken op de website en voor promotie of andere commerciële doeleinden in de naam van Jaleesa Koelen Fotografie.
• Jaleesa Koelen Fotografie zal nimmer persoonlijke gegevens van klanten openbaar maken of doorgeven aan derden.
• Bij het boeken van een sessie ga je automatisch akkoord met het plaatsen van de foto's op de website en sociale media van Jaleesa Koelen Fotografie, tenzij dit vooraf anders is aangegeven.
• Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk per e-mail te worden medegedeeld. De klacht zal naar redelijkheid worden beoordeeld en bij een gegronde klacht zal Jaleesa Koelen Fotografie deze binnen redelijke termijn oplossen.
• Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
• Jaleesa Koelen Fotografie is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade tijdens de fotoshoot.
• Jaleesa Koelen Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade die aan zijde van de wederpartij is ontstaan, tenzij er aantoonbaar sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
• Jaleesa Koelen Fotografie is niet aansprakelijk voor mindere kwaliteit van foto’s door onvoorziene omstandigheden zoals kinderen die niet gefotografeerd willen worden of bij slechte weersomstandigheden.

Cadeaubonnen
• U kunt bij Jaleesa Koelen Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf €10,- of een door u te bepalen bedrag.
• De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
• Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Jaleesa Koelen Fotografie.
• U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
• De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag.
• Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
• Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan is het mogelijk om deze met elkaar te combineren.

Betaling
• Nadat de klant de geselecteerde foto's heeft doorgegeven ontvangt zij de (elektronische) factuur. Wanneer deze betaalt is (binnen 14 dagen) worden de foto's bewerkt en digitaal afgeleverd.
• Klanten dienen de factuur zelf te controleren op juistheid van gegevens.
• Bij minisessies dient de betaling na de sessie te worden voldaan.

Foto’s
• Jaleesa Koelen Fotografie levert haar bestanden digitaal aan, via WeTransfer.
• Jaleesa Koelen Fotografie streeft ernaar om foto’s binnen 2-10 werkdagen na de ontvangen keuze te leveren. Mocht er door overmacht of onvoorziene omstandigheden (ziekte/ongeval/technische storing) niet op tijd kunnen worden geleverd, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
• Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Jaleesa Koelen” of “Foto: jaleesakoelen.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
• Jaleesa Koelen Fotografie levert de geselecteerde bestanden aan in twee versies. Dit betreft de webversie (voor online gebruik zoals social media) en de Hoge Resolutie bestanden.
• Jaleesa Koelen Fotografie geeft de klant het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op het privé gebruik van de foto’s. Onder privé gebruik valt het gebruik in de privé sfeer, gebruik voor social media maar ook het gebruik voor een eigen (bedrijfs)website. Het is niet toegestaan om de beelden te gebruiken voor verdere zakelijke (commerciële en non-profit) doeleinden en ook zijn publicaties (tijdschriften, kranten, televisie) niet toegestaan. Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Jaleesa Koelen Fotografie worden ingezonden aan tijdschriften of online competities.
• Jaleesa Koelen Fotografie behoudt ten allen tijde het auteursrecht. Elk gebruik van de foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotograaf – zonder enig recht te verliezen – een vergoeding (van alle directe en indirecte schade, alsmede daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) toe ter hoogte van minstens driemaal de door Jaleesa Koelen Fotografie gehanteerde gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 300,-.
• Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan onder het auteursrecht. Andere uitsneden, wijzigingen en bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan.
• Door het digitaal aanleveren van de foto’s geeft Jaleesa Koelen Fotografie het drukwerk uit handen. Indien er de keuze wordt gemaakt om (zelf) foto’s te laten afdrukken, kan het voorkomen dat kleuren niet helemaal overeenkomen. Jaleesa Koelen Fotografie is hier niet aansprakelijk voor.
• Het kan zijn dat het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd en er verschil in weergave is. Jaleesa Koelen Fotografie is hier niet verantwoordelijk voor. Er zal onder geen enkele voorwaarde een terugstorting van betaling, een nieuw product dan wel andere vorm van vergoeding plaatsvinden.